احداث مجموعه سواركاري در تهران

مسعود خليلي افزود: حدود 80 باشگاه سواركاري فعاليت دارد اما اين استان به لحاظ مجموعه ويژه براي اين رشته شرايط خيلي خوبي ندارد. اندك مجموعه هاي اسب دواني استان تهران مانند مجموعه نوروز آباد، به خاطر قدمت زياد به نوعي فرسوده و مستهلك هستند و اين نياز استان تهران به داشتن مجموعه اي جديد را بيشتر كرده است. بر همين اساس فدراسيون سواركاري احداث مجموعه اي ويژه براي اين رشته را در دستور كار دارد.

در واقع انجام اين كار يكي از اولويت هاي مسعود خليلي براي چهار سالِ جديد مديريتش در فدراسيون سواركاري است.

خليلي با تاكيد دوباره بر اينكه مجموعه هاي سواركاري استان تهران مستهلك و فرسوده هستند، گفت: عملا استان تهران مجموعه سواركاري كه استاندارد باشد را در اختيار ندارد به همين دليل اينگونه پيش بيني كرده ايم كه با همكاري شهرداري تهران يك مجموعه بزرگ اطراف استان تهران ساخته شود. محل موردنظر براي ساخت چنين مجموعه اي را هم در نظر گرفته ايم.

او با بيان اينكه تا پايان سال جاري اقدامات اساسي اوليه مانند انعقاد قراردادها براي ساخت مجموعه سواركاري در استان تهران انجام مي شود، خاطرنشان كرد: محل موردنظر براي ساخت اين مجموعه در جنوب تهران است ضمن اينكه زميني به مساحت 60 هكتار براي آن در نظر گرفته شده است.

به گفته رئيس فدراسيون سواركاري، ساخت چنين مجموعه اي ويژه اي در استان تهران باعث رونق بيشتر اين رشته مي شود و در گرايش بيشتر سرمايه گذاران هم بي تاثير نخواهد بود.