کورس اسب دوانی گنبد و مسابقات زمستانه 97
این مسابقات این هفته با رقابت 63 راس اسب، در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس برگزار شد.