تعلیق گانگسترهای کاخ سفید
 این اقدام کاخ ارزوی های رئیس جمهور آمریکا را به لرزه  در آورده است.
 
 ترامپ در روزهای اخیر شدیدترین فشار رسانه ها را از سوی رسانه ها تحمل می کند.
 
 
{$sepehr_media_192185_400_300}