حاشیه کن، دام دختران
این جشنواره حاشیه های هم دارد؛ از جمله قرارهایی که پنهان از چشم دوربین ها در خیابان های کن شکل می گیرند...
 
{$sepehr_media_205933_400_300}