حماس طی این مدت بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ موشک به سمت شهرهای مختلف اشغالگران شلیک کرد.