اتاق استراحت نامزدهای ریاست جمهوری در صدا و سیما
اتاق استراحت نامزدهای ریاست جمهوری در صدا و سیما

حداد عادل در اتاق استراحت مناظره صدا و سیما

حداد عادل در اتاق استراحت مناظره صدا و سیما

روحانی در اتاق استراحت مناظره صدا و سیما

روحانی در اتاق استراحت مناظره صدا و سیما

عارف در اتاق استراحت مناظره صدا و سیما

عارف در اتاق استراحت مناظره صدا و سیما

غرضی در اتاق استراحت مناظره صدا و سیما

غرضی در اتاق استراحت مناظره صدا و سیما

قالیباف در اتاق استراحت مناظره صدا و سیما

قالیباف در اتاق استراحت مناظره صدا و سیما